Regler & villkor

Hyresvärd

Storage4you Umeå AB.

Besöksadress Kärrvägen 13 F, 906 20 Umeå

info@storage4you.se

Org.nr: 559130–3838

Adress till förråd: Industrivägen 30, 905 31 Hörnefors.

Hyrestid

Hyresavtalet gäller från tecknande och tillsvidare om inget annat överenskommits i avtalet.

Avtalet kan sägas upp av Storage4you eller kunden till utgången av en kalendermånad. Uppsägning av avtalet skall ske skriftligen minst en (1) månad före avtalstidens utgång.

Sägs inte avtalet upp förlängs det på oförändrade villkor med en (1) kalendermånader i taget. Uppsägningen räknas från hela kalendermånader. Ex. Sägs förrådet upp 16/5 så räknas uppsägningen från sista maj till sista juni.

Öppettider

Hyresgästen äger tillträde till anläggningen och förrådsutrymmet alla dagar mellan kl 06:00 och 23:00. Övrig tid är anläggningen spärrad för tillträde.

Hyra

Hyran faktureras kvartalsvis per mail. För privatpersoner är hyran momsfri. För företag tillkommer 25 % moms på hyresbeloppet.

Vill kund ha månadsfaktura tillkommer en fakturaavgift på 49: – inkl. moms. Samma summa tillkommer vid annan fakturaleverans än via E-post.
Kunden kommer alltid att debiteras från första kalenderdag varje månad oavsett inflyttningsdatum.

Pantförskrivning i förvarat gods

Kunden pantförskriver, genom undertecknande av avtalet, till säkerhet för hyra och andra fordringar som Storage4you har mot kunden, allt förvarat gods.

Inpassering och säkerhet

Hyresgäst erhåller inpasseringstagg som används för att öppna grindarna till området. Samma tagg används vid inpassering till lokalen, här väljer kunden en personlig kod vid sitt första besök som sedan blir permanent.

Taggen återlämnas till Storage4you vid uppsägning av avtal och flytt. Ej återlämnad eller borttappad tagg debiteras med 499 kr. Detsamma gäller eventuell nyckel.

Försäkring

Hyresvärden ansvarar inte för hyresgästens gods. Gods är inte försäkrat genom hyresvärden. Allmän hemförsäkring gäller och det åligger kunden att vid varje enskilt tillfälle ha egendomen fullvärdesförsäkrad.

Följande får inte lagras

Miljöfarligt, explosivt, brandfarliga gaser och vätskor, hälsofarligt, mat och illaluktande varor, vapen och ammunition, alkohol eller droger, stöldgods eller illegalt gods, levande djur eller växter, föroreningar, avfall.

Förrådets skick och användning

Förrådet får endast användas som lagerutrymme och hyresgästen ska genast till hyresvärden anmäla eventuell åverkan eller inbrott i det hyrda förrådet eller i anläggningen. Gods får endast placeras i anvisat förrådsutrymme, det hyrs ut i befintligt skick och utan inredning om inte annat avtalats. Det är inte tillåtet att skruva upp egna hyllor eller beslag utan hyresvärdens godkännande.

Angiven hyrd storlek på förråden är ungefärlig och kan variera något beroende på förrådens utformning, balkar etc.

Hyresgästen har inte rätt att bedriva rörelse eller annan verksamhet i det hyrda förrådet eller i anläggningen.
Hyresvärden ansvarar inte för skador som uppstår på hyresgästens egendom.

Hyresgästen ansvarar för att väl vårda förrådet samt att vid avflyttning lämna det i städat skick. Underlåter hyresgäst att städa förrådet har hyresvärden rätt att debitera 800 kr i städavgift.

Hyresgästen håller ansvar för att eventuella skador på fönster och/eller radiatorer ersätts.

Underhåll

Hyresvärden svarar för nödvändigt underhåll av anläggningen och förråden. Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran under den tid då hyresvärden verkställer reparation eller underhåll av anläggning eller förråd.

Överlåtelse

Hyresgästen får inte överlåta eller i andra hand hyra ut förrådet utan hyresvärdens godkännande.

Utebliven betalning och kontraktsbrott

Om inte hyresgästen betalar hyran i enlighet med detta avtal eller på annat sätt bryter mot avtalet äger hyresvärden rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet.

Uppsägningen sker via e-post till den adress som hyresgästen har angivit. Därtill har hyresvärden rätt att spärra hyresgästens lagerutrymme med ytterligare lås samt att blockera inpasseringsbrickan så att hyresgäst inte får tillgång till anläggningen.

Sedan tio dagar (10) har förflutit från förfallodag skickas en påminnelse på 95kr. Om hyresgästen trots påminnelse inte betalar hyra skickas efter ytterligare tio (10) dagar en slutlig påminnelse med en påminnelseavgift på 800 kr som läggs till skuld.

Om betalning fortfarande inom trettio (30) dagar inte är betald skickas skuld till kronofogden för betalningsföreläggande och hyresvärden har rätt att med stöd av kontraktsvillkoren att säga upp hyresavtalet. Kronofogden tillför processkostnader. Efter kronofogdens betalningsutslag och efter skälig tid kommer egendomen med stöd av HB 10, Lag (1985:982) näringsidkares rätt att sälja saker som inte hämtas, att tillfalla hyresvärden. Egendom säljs för att gottgöra obetald hyra och övriga kostnader, eventuellt överskott återbetalas till hyresgästen.

Om kund ej flyttar ut vid angivet uppsägningsdatum debiteras en avgift för allt extra arbete som tillkommer. Kostnaden för detta är 480 kr/h exkl. moms för företag eller 600 kr/h ink. moms för privatperson.

Den här hemsidan använder cookies för att förbättra din upplevelse.